» Regulamin

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

  • Sklep Lores
  • E-mail:sklep@skleplores.pl
  • Telefon+48 533 607 303
  • Godziny działania sklepuod poniedziałku do piątku
    w godzinach 8:00 - 16:00

RegulaminOsoby, które dokonały zakupów przed 21 września 2016 r., prosimy o korzystanie z regulaminów obowiązujących przed 21 września 2016 r..
Znajdą je Państwo na dole strony (do pobrania w formacie pdf)


REGULAMIN

Regulamin serwisu - obowiązujący od 21.09.2016 r. (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu)

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego, dostępnego pod domeną skleplores.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Internetowy sklep skleplores.pl, oferujący sprzedaż wysyłkową damskich artykułów odzieżowych (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez firmę Trio Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul. Długiej 5, 20-346 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322009, NIP: 946-257-13-39, REGON:060439545

Adres do korespondencji:
Trio Sp. J.
ul. Długa 5
20-346 Lublin
Adres e-mail: sklep@skleplores.pl,
tel. +48 533 607 303*
*opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora,
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.

4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.

II. Kontakt z Obsługą Sklepu.

Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00* pod nr telefonu +48 533 607 303** lub pod adresem e-mail: sklep@skleplores.pl

*Z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. O wszystkich przypadkach braku możliwości kontaktu z Obsługą Sklepu Klient jest informowany na stronie głównej serwisu skleplores.pl

**Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sklep za pośrednictwem serwisu skleplores.pl świadczy nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności (tak zwany „Panel Klienta”);
b. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”).

2. W ramach serwisu skleplores.pl Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Klient może założyć w Sklepie indywidualne konto Klienta. Założenie konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcia przycisku „Utwórz konto”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie, czy złożenia reklamacji (opcje dostępne w zakładce „Panel Klienta”, która wyświetla się po zalogowaniu do konta).

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, zgłaszając pod adres sklep@skleplores.pl lub pisemnie na adres Trio Sp. J., ul. Długa 5, 20-346 Lublin żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Obsługa Sklepu może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

7. Sklep może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie punktów: III. 10 i III. 11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep umotywowane obiektywnymi względami.

8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Sklep drogą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku) można składać w szczególności telefonicznie pod numerem +48 533 607 303 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@skleplores.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również podanie dokładnego opisu i powodu reklamacji/pytania. Sklep rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwraca się przed ich rozpatrzeniem do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Sklep.

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

IV. Newsletter

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'u podczas rejestracji w serwisie skleplores.pl lub poprzez zaznaczenie checkbox'u „Zapisz lub wypisz z biuletynu”, który jest widoczny po zalogowaniu się do konta Klienta w „Panelu Klienta”, w zakładce „Moje dane”.

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez odznaczenie checkbox'u „Zapisz lub wypisz z biuletynu” (należy zalogować się do konta Klienta, następnie w „Panelu Klienta” wybrać zakładkę „Moje dane”) lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@skleplores.pl, podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Biuletyn.

V. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8-16.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.
b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wybrania wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost, należy pamiętać o wskazaniu właściwego adresu Paczkomatu, do którego ma zostać dostarczona przesyłka.
c. Zalogowany Klient posiadający konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada konta Klienta musi wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”).
f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Obsługę Sklepu (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sklep do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Obsługa Sklepu może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

7. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

8. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem są określone na stronie każdego Produktu.

VI. Dostawa produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Sklep)

1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@skleplores.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.

2. Na łączny czas oczekiwania przez Klienta na zamówiony produkt (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep skleplores.pl oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika.

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu (weryfikacja płatności 2-3dni),
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU – w chwili poprawnej autoryzacji płatności (weryfikacja płatności trwa od kilku do kilkunastu minut).

Dane do przelewu:
Trio Spółka Jawna
ul. Długa 5,
20-346 Lublin

Rachunek bankowy:
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer konta: 61 2490 0005 0000 4500 4711 7321


Czas realizacji zamówienia przez Sklep jest liczony od momentu potwierdzenia przez Obsługę Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Obsługę Sklepu przesyłki zawierającej zamówione produkty i wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, Klient zostanie poinformowany przez sklep o zaistniałych okolicznościach. W takiej sytuacji Klient może zdecydować, czy chce zaczekać na realizację Zamówienia, czy woli zrezygnować z zakupów.

Dodając produkt do koszyka, proszę zwrócić uwagę na dostępność produktu, jeżeli produkt jest dostępny na zamówienie, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.
Do podanego czasu należy doliczyć czas dostawy produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy (Poczta Polska, dostawa Kurierem lub Paczkomat InPost), tj.:
Poczta Polska - dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu nadania paczki.
Firma kurierska - dostawa w ciągu 2 dni roboczych od momentu nadania paczki.
Paczkomaty InPost - dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu nadania paczki.

3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu.

Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta.

KOSZTY WYSYŁKI

 

Paczkomaty InPost

Poczta Polska

Kurier

PRZEDPŁATA

10,00 zł

14,00 zł

15,00 zł

Zakupy powyżej 200 zł – wysyłka GRATIS!*

* Dotyczy zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Produkty zamówione w Sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych na stronie http://lores.trio.info.pl/platnosci-i-dostawa-pm-19.html

VII. Sposób i termin zapłaty

1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:
- płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy;
- przelew bezpośredni na konto;
- płatność poprzez system PayU.

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na konto lub płatności poprzez system PayU
wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 7 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

VIII. Promocje

Sklep może wprowadzić w ramach serwisu skleplores.pl okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.

IX. Stosowana przez Sklep procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

2. Na Sklepie ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep formularza reklamacyjnego, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Zarejestrowani Klienci mogą dokonać zgłoszenia reklamacji za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Panelu Klienta (w sekcji „REKLAMACJE” należy wybrać zakładkę „NAPISZ ZGŁOSZENIE”)

6. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
- żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

8. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Trio Sp. J., ul. Długa 5, 20-346 Lublin z dopiskiem „Sklep Lores”.

10. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

12. W razie nie uznania reklamacji przez Sklep, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów

Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres: Trio Sp. J., ul. Długa 5, 20-346 Lublin z dopiskiem „Sklep Lores” lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@skleplores.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

XI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sklepu: Trio Sp. J., ul. Długa 5, 20-346 Lublin z dopiskiem „Sklep Lores” lub adres e-mail: sklep@skleplores.pl. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przesłać do Sklepu jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą pocztową lub elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@skleplores.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Trio Sp. J., ul. Długa 5, 20-346 Lublin z dopiskiem „Sklep Lores”. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od otrzymania zamówionych towarów.

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności
(zapłaconą cenę oraz koszty przesyłki, jakie Kupujący poniósł za dostawę towaru, ale tylko koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w ofercie Sklepu). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu/odesłania rzeczy ponosi Konsument. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sklepowi zwracany Produkt nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

9. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres:
Trio Sp. J.
ul. Długa 5
20-346 Lublin
z dopiskiem „Sklep Lores”

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sklep w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sklep zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

XII. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XIII. Wymiana Produktu(-ów)
1. Wymiana Produktu(-ów) jest obsługiwana na podstawie połączenia procedury odstąpienia od umowy i zawarcia nowej umowy sprzedaży, czyli złożenia nowego zamówienia.

2. Należy poinformować Obsługę Sklepu o chęci wymiany Produktu(-ów), dzwoniąc pod nr telefonu +48 533 607 303 lub pisząc na adres e-mail: sklep@skleplores.pl – otrzymacie Państwo wszelkie informacje na temat wymiany.

3. W celu ułatwienia realizacji procesu wymiany Konsument może postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
- wypełnić formularz odstąpienia (załącznik nr 1 do Regulaminu):
- odesłać formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@skleplores.pl, w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia oczekiwać kontaktu od Obsługi Sklepu, która udzieli niezbędnych informacji na temat procesu wymiany Produktu(-ów)

Adres do wysyłki:
Trio Sp. J.
ul. Długa 5
20-346 Lublin
z dopiskiem „Sklep Lores”

4. Koszty przesyłek w przypadku wymiany Produktu(-ów) wynikającej z błędnej realizacji zamówienia pokrywa Sklep.

5. W przypadku chęci wymiany Produktu(-ów) koszty odesłania towarów do Sklepu pokrywa Konsument.

6.
Jeśli chcą Państwo odesłać do nas przesyłkę płatną za pobraniem, prosimy o wcześniejszy kontakt z nami.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wymienianych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sklep zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

XIV. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta Klienta lub złożenia Zamówienia.

3. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych, wysyłając odpowiednie żądanie do Sklepu.

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce zatytułowanej "Polityka Prywatności" dostępnej na stronie internetowej skleplores.pl.

XV. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@skleplores.pl

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach konta Klienta w zakładce „Panel Klienta” -> „Moje dane”.

XVI. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://lores.trio.info.pl/regulamin-pm-11.html oraz w siedzibie firmy Trio Sp. J., ul. Długa 5, 20-346 Lublin. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf, a także sporządzić jego wydruk.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt fiskalnego dowodu zakupu.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2016 r.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem;
b. konieczność dostosowania działalności Sklepu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie działalności Sklepu skleplores.pl organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sklep
skleplores.pl wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sklep usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi.
4. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sklep umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sklepem a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://lores.trio.info.pl/regulamin-pm-11.html, gdzie Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także pobrać go w postaci dokumentu *pdf


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Adresat:
Trio Spółka Jawna
„Sklep Lores”
ul. Długa 5
20-346 Lublin

adres e-mail: sklep@skleplores.pl
tel. +48 533 607 303


 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy*/odbioru*................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Adres konsumenta (ów)
...............................................................................................................................................................................................................................................


Data…..............................

.............................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić.


 


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ REKLAMACJI
skleplores.pl


 

(miejscowość, data)


 

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko...............................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................
nr tel. ............................................................................................................................

Data nabycia produktu(-ów)......................................................................

Nazwa produktu

Symbol produktu

Liczba reklamowanych sztuk

Przyczyna reklamacji
(opis wad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogólna wartość towaru …..…………………….zł
Kiedy wady zostały stwierdzone ..............................................................................

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy, obniżenia ceny lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

Nazwa banku:….........................................................................................................................................................................

Numer rachunku:
….........................................................................................................................................................................


 

czytelny podpis Klienta
(tylko, w przypadku, gdy formularz jest odsyłany Pocztą)


 


Pliki do pobrania:
Regulamin obowiązujący od 21 września 2016 r.
Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Wzór formularza reklamacyjnego.

Poprzednie regulaminy:
Regulamin obowiązujący od 29 kwietnia 2016 r. do 20 września 2016 r. 
Regulamin obowiązujący od 13 lutego 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. 
Regulamin obowiązujący od 3 grudnia 2015 r. do 13 lutego 2016 r. 
Regulamin obowiązujący od 11 czerwca 2015 r. do 3 grudnia 2015 r.
Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. do 11 czerwca 2015 r.
Regulamin obowiązujący do 25 grudnia 2014 r.


Przejdź do strony głównej

Zobacz nasze nowości